Skip to content

ตารางอบรม ปี พ.ศ.2558 – 2559

  ** ขอความร่วมมือกับผู้เข้าอบรม หลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร  ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมทุกวัน จำนวน 5 วัน**     ดาวน์โหลดตารางการอบรม  ตารางอบรม ปี 2558 ตารางอบรมปี  2559 1.  ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรมในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียน  0-2174-4111 2.  การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล 3.  ถ้าสนใจหลักสูตร 5 วัน สามารถส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ดังนี้ – สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ใบ -สำเนาบัตรประชาชน    1 ใบ -รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ -พร้อมเขียนหลักสูตรที่สนใจ และเบอร์โทรศัพท์ -ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของโครงการฯ หรือ จะมาส่งเอกสารเองได้ที่โครงการฯ 4. โครงการลูกพระดาบส เลขที่ 89 ม.14 ต.บางปลา…

หลักสูตรอบรมเรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกาแฟ

หลักสูตรอบรมเรื่อง  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกาแฟ  ในวันที่ 25 กันยายน 2558

บรรยากาศในการอบรมหลักสูตรการทำน้ำนมข้าวโพคพร้อมดื่มและน้ำสมุนไพรต่างๆ วันที่ 7 กันยายน 2558

บรรยากาศในการอบรมหลักสูตรการทำน้ำนมข้าวโพคพร้อมดื่มและน้ำสมุนไพรต่างๆ วันที่ 7 กันยายน 2558 จำนวนทั้งสิ้น 36 คน

บรรยากาศในการศึกษาดูงานของคณะกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ วันที่ 26 สิงหาคม 2558

บรรยากาศในการศึกษาดูงานของคณะกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ วันที่ 26 สิงหาคม 2558 จำนวนทั้งสิ้น 41 คน

ดูงานเห็ดนอกสถานที่ของหลักสูตรการเพาะเห็ดครบวงจร SMEรุ่นที่2 และ3 ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558

ดูงานเห็ดนอกสถานที่ของหลักสูตรการเพาะเห็ดครบวงจร SMEรุ่นที่2 และ3 ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558   วันที่29สิงหาคม2558 มาดูงานที่จังหวัดเพชรบุรี อำเภอบ้านสามเรือน   วันที่30สิงหาคม 2558 ดูงานที่จังหวัดราชบุรี