Skip to content

ตารางอบรม ปี พ.ศ.2558

  ** ขอความร่วมมือกับผู้เข้าอบรม หลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร  ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมทุกวัน จำนวน 5 วัน**   ตารางกาอบรม   ตารางอบรม ปี 58 1.  ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรมในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียน  0-2174-4111 2.  การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล 3.  ถ้าสนใจหลักสูตร 5 วัน สามารถส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ดังนี้ – สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ใบ -สำเนาบัตรประชาชน    1 ใบ -รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ -พร้อมเขียนหลักสูตรที่สนใจ และเบอร์โทรศัพท์ -ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของโครงการฯ หรือ จะมาส่งเอกสารเองได้ที่โครงการฯ 4. โครงการลูกพระดาบส เลขที่ 89 ม.14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540…

บรรยาการในการอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่น ๑๑๙ ในวันที่ ๑ – ๕ เมษายน ๒๕๕๘

บรรยาการในการอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่น ๑๑๙ ในวันที่ ๑ – ๕ เมษายน ๒๕๕๘ ระยะเวลาในการอบรม จำนวน ๕ วันเต็ม 08.30 – 16.30 น.  

กำหนดการพิธีมอบวุฒิบัตร โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการทำเครื่องเรือนโครงไม้จริง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและโครงการลูกพระดาบส วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โครงการลูกพระดาบส *******************************************                              เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.              แขกผู้มีเกียรติและผู้เข้ารับวุฒิบัตรลงทะเบียน                             เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๐๕ น.              นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงานและคณะ                                                                                           เดินทางมาถึงอาคารอเนกประสงค์                             เวลา ๑๓.๐๕ น. – ๑๓.๑๐ น.              นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน                                                                                           วิชาการเกษตรทรงคุณวุฒิ สำนักพระราชวัง                                                                                           และผู้อำนวยการโครงการลูกพระดาบส…

บรรยากาศในการอบรมหลักสูตร การทำกล้วยเบรกแตก กล้วยตาก ลาบกล้วย และท๊อฟฟี่กล้วย ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘

บรรยากาศในการอบรมหลักสูตร  การทำกล้วยเบรกแตก กล้วยตาก ลาบกล้วย และท๊อฟฟี่กล้วย  ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๔๑ คน  

บรรยาการในการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงปลานิล ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘

บรรยาการในการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงปลานิล ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ มีผู้อบรมจำนวน ๓๕ คน