Skip to content

ตารางอบรม ปี พ.ศ.2558

ตารางกาอบรม ตารางอบรม ปี 58 1.  ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรมในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียน  0-2174-4111 2.  การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล 3.  ถ้าสนใจหลักสูตร 5 วัน สามารถส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ดังนี้ – สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ใบ -สำเนาบัตรประชาชน    1 ใบ -รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ -พร้อมเขียนหลักสูตรที่สนใจ และเบอร์โทรศัพท์ -ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของโครงการฯ หรือ จะมาส่งเอกสารเองได้ที่โครงการฯ 4. โครงการลูกพระดาบส เลขที่ 89 ม.14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

กลอนถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ห้าสิบเก้าพรรษาลุล่วงแล้ว โอ้แก้ว                       บรมราชกุมารรีศรีสยาม เดินตามติดรอยพระบาททุกโมงยาม                      ทุกเขตคามสนองบาทองศ์ภูมิ ขอตรัยรัตน์ป้องผองภัยไม่กรายกร้ำ                     ขอน้อมนำจำสมหมายทุกวิถี ของปวงเทพจงคุ้มครองผองความดี                   ขอจงมีสุขพระเจริญทุกคืนวัน ขอพระชนมายุกาลยืนนานยิ่ง                                ขอทุกสิ่งทุกการกิจคิดสมหวัง อยู่เป็นมิ่งเป็นขวัญคู่เวียงวัง                                 เป็นพลังรวมใจไทยไปนิรันด์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อนขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานโครงการลูกพระดาบส ประพันธ์โดย ว่าที่ร้อยเอกสมานมิตร พัฒนา

บรรยากาศในการศึกษาดูงานวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

บรรยากาศในการศึกษาดูงานวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ด้วยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์        คณะเศษฐศาสตร์ ได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษาชาวญี่ปุ่นตามโครงการแลกเปลี่ยนของสมาคมการศึกษาไทย – ญี่ปุ่น  จำนวน 40 คน มาเยี่ยมชมกิจกรรมโครงการลูกพระดาบส ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความสัมพันธ์

บรรยากาศในการศึกษาดูงานของนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

บรรยากาศในการศึกษาดูงานของนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้มาศึกษาดูงานที่โครงการลูกพระดาบส

บรรยากาศในการอบรมหลักสูตรการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษจิกายน 2557

บรรยากาศในการอบรมหลักสูตรการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล  ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษจิกายน 2557  โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 34 คน

บรรยากาศในการอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร 5 วัน รุ่น 108 ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2557

วันแรกของการอบรมจะพาผู้เข้าอบรมไปไหว้สักการะบูชา ถวายตัวเป็นศิษย์ของพ่อปู่สุรุจิดาบสเริ่มการอบรมด้วยการบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง เศษฐกิจพอเพียง โดย คุณชุลีวรรณ วิชิต หัวหน้าฝ่ายอบรมและเผยแพร่ วันแรกของการอบรมการเป็นการเรียนรู้ทฤษฎีตั้งแต่ 08.00 น. – 17.00 น. สมาชิก อบรมเห็ดแบบครบวงจร  ทั้งหมด 33 คน