Skip to content

รับสมัครศิษย์พระดาบส ปีการศึกษา 2559

  ใบสมัครโรงเรียนพระดาบส หลักสูตรการเกษตรพอเพียงและช่างไม้เครื่องเรือน ใบสมัครโรงเรียนพระดาบส เกษตร ช่างไม้ ปี 59

ตารางอบรม ปี พ.ศ.2558 – 2559

  ** ขอความร่วมมือกับผู้เข้าอบรม หลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร  ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมทุกวัน จำนวน 5 วัน** ดาวน์โหลดตารางการอบรม  ตารางอบรม ปี 2558                                       ตารางอบรมปี 2559 ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 1.  ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรมในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียน  0-2174-4111 2.  การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล 3.  ถ้าสนใจหลักสูตร 5 วัน สามารถส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ดังนี้ – สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ใบ – สำเนาบัตรประชาชน    1 ใบ –…

การประชุมพิจารณาการจัดกิจกรรมจัดหาทุน มูลนิธิพระดาบส

บรรยากาศการจัดประชุมคณะกรรมการจัดหาทุน มูลนิธิพระดาบส เพื่อประชุมพิจารณาการจัดกิจกรรมจัดหาทุน ประจำปี 2559 ณ โครงการลูกพระดาบส

คณะดูงานจากประเทศสวาซิแลนด์

  บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะดูงานจากประเทศสวาซิแลนด์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559  

โครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 110-111

บรรยากาศโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 110-111 ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2559

คณะดูงานจากศูนย์การศึกษานอกระบบ อ.บางพลี

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะศูนย์การศึกษานอกระบบ อ.บางพลี วันที่ 28 มกราคม 2559

อบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่น 135

บรรยากาศอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่น 135 ระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2559