Skip to content

รับสมัครศิษย์พระดาบส ปีการศึกษา 2560

  ดาวโหลด ใบสมัครโรงเรียนพระดาบส หลักสูตรเกษตรพอเพียง ช่างไม้เครื่องเรือน ปี 60

ตารางอบรม ปี พ.ศ.2559 – 2560

** ขอความร่วมมือกับผู้เข้าอบรม หลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร  ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมทุกวัน จำนวน 5 วัน** ดาวน์โหลดตารางการอบรม ตารางอบรม ปี 60 1.  ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรมในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียน  0-2174-4111 2.  การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล 3.  ถ้าสนใจหลักสูตร 5 วัน สามารถส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ดังนี้ – สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ใบ – สำเนาบัตรประชาชน    1 ใบ – รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ – พร้อมเขียนหลักสูตรที่สนใจ และเบอร์โทรศัพท์ – ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของโครงการฯ หรือ จะมาส่งเอกสารเองได้ที่โครงการฯ 4. โครงการลูกพระดาบส เลขที่ 89 ม.14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ…

การทำปุ๋ยชีวภาพ รุ่นที่ 6

บรรยากาศอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพ รุ่นที่ 6 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

คณะดูงานจากกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

คณะดูงานจากโรงพยาบาลสมุทรปราการ

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากโรงพยาบาลสมุทรปราการ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

คณะดูงานจากสำนักงานเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากสำนักงานเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 51

บรรยากาศอบรมการปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 51 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560