Skip to content

ตารางอบรม ปี พ.ศ.2558 – 2559

  ** ขอความร่วมมือกับผู้เข้าอบรม หลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร  ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมทุกวัน จำนวน 5 วัน**       ดาวน์โหลดตารางการอบรม  ตารางอบรม ปี 2558 ตารางอบรมปี 2559 1.  ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรมในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียน  0-2174-4111 2.  การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล 3.  ถ้าสนใจหลักสูตร 5 วัน สามารถส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ดังนี้ – สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ใบ -สำเนาบัตรประชาชน    1 ใบ -รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ -พร้อมเขียนหลักสูตรที่สนใจ และเบอร์โทรศัพท์ -ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของโครงการฯ หรือ จะมาส่งเอกสารเองได้ที่โครงการฯ 4. โครงการลูกพระดาบส เลขที่ 89 ม.14…

ดูงานเห็ดนอกสถานที่ของหลักสูตรการเพาะเห็ดครบวงจร SMEรุ่นที่2 และ3 ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558

ดูงานเห็ดนอกสถานที่ของหลักสูตรการเพาะเห็ดครบวงจร SMEรุ่นที่2 และ3 ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558   วันที่29สิงหาคม2558 มาดูงานที่จังหวัดเพชรบุรี อำเภอบ้านสามเรือน   วันที่30สิงหาคม 2558 ดูงานที่จังหวัดราชบุรี

ทูตจากประเทศสาวาซิแลนด์มาดูงานเกี่ยวกับเกษตรกรรมที่โครงการลูกพระดาบสฯ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558

ทูตจากประเทศสาวาซิแลนด์มาดูงานเกี่ยวกับเกษตรกรรมที่โครงการลูกพระดาบสฯ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558