Skip to content

ตารางอบรม ปี พ.ศ.2558 – 2559

  ** ขอความร่วมมือกับผู้เข้าอบรม หลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร  ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมทุกวัน จำนวน 5 วัน**               ตารางกาอบรม  ตารางอบรม ปี 58 1.  ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรมในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียน  0-2174-4111 2.  การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล 3.  ถ้าสนใจหลักสูตร 5 วัน สามารถส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ดังนี้ – สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ใบ -สำเนาบัตรประชาชน    1 ใบ -รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ -พร้อมเขียนหลักสูตรที่สนใจ และเบอร์โทรศัพท์ -ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของโครงการฯ หรือ จะมาส่งเอกสารเองได้ที่โครงการฯ 4. โครงการลูกพระดาบส เลขที่…

บรรยากาศในการอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่น ๑๒๒ วันที่ ๓ – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

บรรยากาศในการอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่น ๑๒๒ วันที่ ๓ – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น ๔๒ คน

บรรยากาศในการอบรมหลักสูตรการปลูกพืชไม่ใช้ดินประกอบการเขียนแผนธุรกิจ(SME) ในวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม ๒๕๕๘

บรรยากาศในการอบรมหลักสูตรการปลูกพืชไม่ใช้ดินประกอบการเขียนแผนธุรกิจ(SME) ในวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม ๒๕๕๘  จำนวน ๓๕ คน โดยหลังจากการอบรมทางโครงการลูกพระดาบสฯได้พาไปดูงานนอกสถานที่ที่จังหวัดเพชบุรณ์ จำนวน 2 วัน 1 คืน โดยผู้อบรมที่ได้ไปจะต้องได้รับการคัดเลือกจากการส่งแผนธุรกิจ