Skip to content

ตารางอบรม ปี พ.ศ.2558

ตารางกาอบรม ตารางอบรม ปี 58 1.  ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรมในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียน  0-2174-4111 2.  การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล 3.  ถ้าสนใจหลักสูตร 5 วัน สามารถส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ดังนี้ – สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ใบ -สำเนาบัตรประชาชน    1 ใบ -รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ -พร้อมเขียนหลักสูตรที่สนใจ และเบอร์โทรศัพท์ -ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของโครงการฯ หรือ จะมาส่งเอกสารเองได้ที่โครงการฯ 4. โครงการลูกพระดาบส เลขที่ 89 ม.14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

กลอนถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ห้าสิบเก้าพรรษาลุล่วงแล้ว โอ้แก้ว                       บรมราชกุมารรีศรีสยาม เดินตามติดรอยพระบาททุกโมงยาม                      ทุกเขตคามสนองบาทองศ์ภูมิ ขอตรัยรัตน์ป้องผองภัยไม่กรายกร้ำ                     ขอน้อมนำจำสมหมายทุกวิถี ของปวงเทพจงคุ้มครองผองความดี                   ขอจงมีสุขพระเจริญทุกคืนวัน ขอพระชนมายุกาลยืนนานยิ่ง                                ขอทุกสิ่งทุกการกิจคิดสมหวัง อยู่เป็นมิ่งเป็นขวัญคู่เวียงวัง                                 เป็นพลังรวมใจไทยไปนิรันด์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อนขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานโครงการลูกพระดาบส ประพันธ์โดย ว่าที่ร้อยเอกสมานมิตร พัฒนา

บรรยากาศในการศึกษาดูงานของ โรงเรียนเทพศิรินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ

บรรยากาศในการศึกษาดูงานของ โรงเรียนเทพศิรินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 จำนวนนักเรียน 47 คน บรรยาการศตอนพานักเรียนไปไหว้ที่ความเคารพพ่อปู่สุรุจิดาบส การบรรยายทำความรู้จักโครงการ และ บรรยายความรู้ในเรื่องการทำความดี โดย นางสางชุลีวรรณ วิชิต หัวหน้าฝ่ายเผยแผ่ พาไปศึกษาเรื่่องการปลูกผักไฮโดรพอนิกส์ โดยนายอภิสิทธิ์  สุวรรณ หัวหน้างานปลูกผักไฮโดรพอนิกส์  

บรรยากาศในการอบรมหลักสูตรอบรมเห็ดแบบครบวงจรรุ่น 107 เมื่อวันที่ื8-12 ตุลาคม 2557

หลักสูตรอบรมเห็ดแบบครบวงจรรุ่น 107 มีจำนวน 37 คน 1.นางเจนเลียน่า   เตชะพิเชฐวนิช       E–mail : bb_ipad@yahoo.com 2.นายทศพร   วัฒนศริ 3.นางสาวดอกแก้ว   อนุประดิษฐ์ 4.นางรันดร   ไมล์โพธิ์ 5.นางอรอุมา   แดงสากล 6.นางวิลาวัล   จริยศักดา 7.นางสาวบัวลี   บุดดีคำพา 8.นายชูวิณ   วุฒิกรณ์ 9.นางสาวชณัฐฐา   เนื่องอุตม์               E–mail : chanutt.ixl@gmail.com 10.นายเป็นหนึ่ง   ธีระธนานนท์             E–mail : X_line1@hotmail.com 11.นายทีปต์   กองเงินกลาง                  E–mail : Pra_Trlip@hotmail.com 12.ว่าที่ ร.ต. วีระฉัตร   ยี่หอม ร.น.        E–mail : Weerachat_Yeehom@live.com 13.นางสาวเทวพร   กอบกิจอร่าม         E–mail : oatcinnamon@gmail.com 14.นายพิทวัส   ตั้งวานิชกพงษ์             E–mail : nino_allstar@hotmail.com 15.นายมิตรชาย   ศานติศุภมงคล 16.นายอมรชัย  …

บรรยากาศในการอบรมหลักสูตรการทำซีซ่าสลัดและแซนวิสไส้ต่างๆ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2557

อาจารย์ผู้สอนจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อนการอบรมเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว คุณชุลีวรรณ วิชิต ได้พาผู้เข้าอบรมไปไหว้พ่อปู่สุรุจิดาบสเพื่อถวายตัวเป็นศิษย์ของพระดาบส บรรยากาศในการอบรม ผู้อบรมทุกท่านตั้งใจเรียนและเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ระหว่างการอบรมถ้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามกับอาจารย์ผู้สอนได้เลย

บรรยากาศในการอบรมหลักสูตรการทำกล้วยเบรกแตก กล้วยตาก ลาบกล้วย และท๊อฟฟี่กล้วย

บรรยากาศในการอบรมหลักสูตรการทำกล้วยเบรกแตก กล้วยตาก ลาบกล้วย และท๊อฟฟี่กล้วย ในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 อาจารย์ผู้สอนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์