อบรมหลักสูตร การปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่๖๕ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ลงทะเบียน

บรรยายเบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกพืชไม่ใช้ดิน
บรรยายขั้นตอนการเพาะปลูก
ภาคปฎิบัติ การเพาะเมล็ด
ภาคปฎิบัติลงแปลง
กาย้ายกล้าลงรางปลูก

อบรมหลักสูตร การผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัยโดยชีววิธี วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ลงทะเบียน

บรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัยโดยชีววิธี
วิธีผสมใส่ไตรโคเดอร์มา สำหรับการใช้ควบคุมโรคพืช

อบรมหลักสูตร การทำลิปมัน สบู่เหลว เจลล้างมือ และตะไคร้หอมกันยุง รุ่นที่๑๑ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

สอนขั้นตอนการทำลิปมัน สบู่เหลว เจลล้างมือ และตะไคร้หอมกันยุง
วิธีการทำส่วนผสม
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

อบรมหลักสูตร การผลิตไบโอดีเซล รุ่นที่๑๒ วันที่๑๙มิถุนายน๒๕๖๒

บรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำไบโอดีเซล
สอนวิธีการผสมสารแต่ละชนิด
การลงปฎิบัติการทำไบโอดีเซล

อบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกาแฟ รุ่นที่ ๑๖ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ลงทะบียน
บรรยายความรู้เบี้ยงต้นเกี่ยวกับการแฟ
การสอนขั้นตอนการชงกาแฟ แต่ละสายพันธุ์