สาธิตการใช้เครื่องสีข้าวกล้องเพื่อชุมชนและเตาเผาถ่านแกลบฯ ในการออกหน่วยโครงการพระดาบสสัญจร

วิทยากรจากโครงการลูกพระดาบสฯ ทำการสาธิตการสีข้าวจากเครื่องสีข้าวกล้องเพื่อชุมชนให้กับท่านองคมนตรี (ประธานในพิธี) บุคลากร และผู้สนใจอื่นๆ ที่สนใจชม ในการออกหน่วยโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่62 ณ จังหวัดกำแพงเพชร

สาธิตการสีข้าวจากเครื่องสีข้าวกล้องเพื่อชุมชนโดยวิทยากรจากโครงการลูกพระดาบสฯ

 

วิทยากรควบคุมดูแลการทำงานของเครื่องสีข้าวกล้องฯ อย่างใกล้ชิด

 

วิทยากรจากสวนจิตรลดากำลังอธิบายและสาธิตการใช้เตาเผาถ่านแกลบให้กับท่านองคมนตรี และบุคลากรต่างๆ ฟัง

 

พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ (ประธานในพิธี) ให้ความสนใจการสาธิตการใช้เตาเผาถ่านแกลบฯ

การอบรมการปลูกพืชไม่ใช้ดินและการเลี้ยงปลานิล

วิทยากรจากโครงการลูกพระดาบสฯ ร่วมอบรมการปลูกพืชไม่ใช้ดินและการเลี้ยงปลานิลให้กับเยาวชนจากสถานพินิจฯ สมุทรปราการ

เยาวชนจากสถานพินิจฯ สมุทรปราการ ร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการอย่างตั้งใจ

 

เยาวชนขะมักเขม้นในการเพาะเมล็ดผักสลัดลงในวัสดุปลูก

 

วิทยากรควบคุมและตอบข้อซักถามเรื่องพืชไม่ใช้ดินอย่างใกล้ชิด

 

ไม่มีดินแล้วขึ้นได้ยังไงหนอ??? (สงสัยๆ)

 

เยาวชนช่วยกันย้ายกล้าผักสลัดจากแปลงอนุบาลลงสู่แปลงปลูก

 

วิทยากรกำลังอธิบายการเลี้ยงปลานิลในบ่อซีเมนต์ของโครงการฯ

 

การอนุบาลลูกปลานิลก่อนการทำให้เป็นปลานิลหมัน

 

เยาวชนสนุกสนานกับการให้อาหารปลานิลที่เลี้ยงในกระชัง

 

การจับแม่พันธุ์ปลานิลเพื่อนำมารีดไข่ที่จะใช้ในการทำลูกปลานิลหมัน

 

การผสมฮอร์โมนกับอาหารเพื่อใช้ในการแปลงเพศลูกปลานิลให้เป็นหมัน

บรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Maldivian Training in Development of Hydroponics Agriculture”

บรรยากาศการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรแบบไม่ใช้ดินของสาธารณรัฐมัลดีฟส์

ระหว่างวันที่ 6-9 มิ.ย. 54 ณ โครงการลูกพระดาบส

ผู้อบรมฯ ฝึกปฏิบัติเรื่องการย้ายต้นกล้าลงแปลงปลูกระบบ NFT

 

ผู้อบรมฯ ให้ความสนใจและขมักเขม้นในการย้ายต้นกล้าผักสลัดลงแปลงปลูกระบบ NFT

 

คุณใจรัตน เพียรประเมษฐ์ (สวนจิตรลดา) สาธิตการทำไตรโครเดอร์มาสำหรับใช้ในการปลูกผักไฮโรพอนิกส์

 

สาธิตการเตรียมข้าวเหนียวเพื่อเพาะเชื้อไตรโครเดอร์มา

 

ผศ.ดร.ยงยุทธ เจียมไชยศรี ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง "Nutrient Solution for Hydroponic"

 

ผศ.ดร.ยงยุทธ สาธิตการผสมปุ๋ยที่ใช้เป็นสารละลายธาตุอาหารให้กับผักไฮโดรพอนิกส์

 

ผศ.ดร.ยงยุทธ เยี่ยมชมแปลงปลูกผักไฮโดรพอนิกส์ของโครงการลูกพระดาบสฯ

 

ดร.สิรินทร์ แก้วละเอียด (เลขาธิการ กพร. สำนักพระราชวัง) ร่วมบรรยายเรื่อง "โครงการพระราชดำริด้านการเกษตร"

 

ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ ร่วมบรรยายเรื่อง "Protected Cultivation and Hydroponics"

 

ผู้เข้ารับการอบรมฯ ให้ความสนใจและตั้งใจฟังการบรรยายทางวิชาการ

การอบรม “Maldivian Training in Development of Hydroponics Agriculture”

โครงการลูกพระดาบสฯ ได้ทำการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “Maldivian Training in Development of Hydroponics Agriculture” ให้กับคณะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรจากสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ระหว่างวันที่ 5 – 25 มิ.ย. 54

โครงการลูกพระดาบสฯ ต้อนรับคณะผู้อบรมจากสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

คณะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรจากสาธารณรัฐมัลดีฟส์ จำนวน 6 ท่าน ที่เข้าร่วมการอบรมฯ

 

คณะผู้เข้ารับการอบรมฯ ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช

 

ผู้เข้าอบรมฯ วางพานพุ่มดอกไม้ ที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

ผู้เข้าอบรมฯ ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

คณะผู้เข้าอบรมฯ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

เดินทางไปสวนจิตรลดา เพื่อเยี่ยมชมการปลูกพืชแบบไฮโดรพอนิกส์

 

ผู้เข้าอบรมฯ ให้ความสนใจการปลูกผักประเภทไม้เลื้อยด้วยระบบไฮโดรพอนิกส์

 

ผู้เข้าอบรมให้ความสนใจการปลูกผักไทยด้วยระบบ NFT

 

นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ อธิบายถึงการปลูกผักไฮโดรพอนิกส์ในประเทศไทย

 

ผู้เข้าอบรมฯ ให้ความสนใจเรื่องการปลูกผักสลัดต่างประเทศด้วยระบบ NFT

 

การปลูกผักไฮโดรพอนิกส์ด้วยระบบ DRFT ของสวนจิตรลดา

 

นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ อธิบายการปลูกผักไทยด้วยระบบ DRFT

 

ผู้เข้าอบรมฯ สนใจฟังการอธิบายการปลูกผักไฮโดรพอนิกส์ บนดาดฟ้าตึก สวนจิตรลดา

 

ผู้เข้าอบรมฯ รับฟังการบรรยายทางวิชาการเรื่อง Development of Hydroponics Agriculture

 

นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ วิทยากรผู้บรรยายหลักสูตรฝึกอบรมฯ

 

ผู้เข้าอบรมฯ ให้ความสนใจและตั้งใจฟังการบรรยายทางวิชาการ

อบรมการทำคานาเป้กุ้ง กุ้งพล่า และกุ้งอบซอส

โครงการลูกพระดาบสฯ ทำการอบรมการทำคานาเป้กุ้ง กุ้งพล่า และกุ้งอบซอส ให้กับประชาชนผู้สนใจ โดยเจ้าหน้าที่จากทางห้องเครื่อง สวนจิตรลดา

Page 160 of 161« First102030157158159160161