คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนทอรัก

คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 จากโรงเรียนทอรัก เข้าศึกษาดูงานเศรษกิฐพอเพียงที่โครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เด็กนักเรียนให้ความสนใจและสนุกสนานกับกิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งนี้

       

       

     

 

 

 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน และการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ รุ่นที่ 1

บรรยากาศอบรมการปลูกพืชไม่ใช้ดิน และการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-29 เมษายน พ.ศ. 2561