คณะดูงานจากโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

37777

37781

37782