Skip to content

รับสมัครนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕

06 เมษายน 2012ประชาสัมพันธ์

ประกาศ
ศูนย์การเรียนชุมชนลูกพระดาบส
เรื่อง
รับสมัครนักศึกษากศน.ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕
********************

ด้วยศรช.ลูกพระดาบส สังกัดกศน.อำเภอบางพลี อยู่ระหว่างรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๕๕
มี ๓ ระดับ คือ ๑.ประถมศึกษา ๒.มัธยมศึกษาตอนต้น ๓.มัธยมศึกษาตอนปลาย รับสมัครตั้งแต่วันที่
๑ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรียนฟรีตลอดหลักสูตร สถานที่มีความพร้อม บรรยากาศน่าเรียน

หลักฐานประกอบการสมัคร
๑.รูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๔ ใบ
๒.สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๔ ใบ
๓.สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๔ ใบ
๔.สำเนาวุฒิการศึกษาพร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๔ ใบ
สนใจติดต่อได้โดยตรงที่
นางอัญชนา พัฒนา โทร. ๐๘๙-๑๕๙-๖๑๑๙

บรรยากาศการเรียนการสอนในศรช.ลูกพระดาบส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง