คณะศึกษาดูงาน โรงเรียนสวนกุหลาบ

คณะนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบ เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร

และการใช้พลังงานทดแทน ณ โครงการลูกพระดาบส

                                                            

ใส่ความเห็น