คณะศึกษาดูงาน กระทรวงศึกษาธิการ

คณะศึกษาดูงานสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ นำเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร

และการใช้พลังงานทดแทน ณ โครงการลูกพระดาบส

 

                 <                   >

ใส่ความเห็น