คณะศึกษาดูงานบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

คณะศึกษาดูงานจากบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ได้ศึกษาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสและลงมือปฏิบัติการทำก้อนเชื้อเห็ด

วันที่ 30 ตุลาคม 2561

ใส่ความเห็น