ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

บรรยายประวัติของโครงการลูกพระดาบส
ชมแปลงกล้วยไม้
เยี่ยมชมอาศรมช่างไม้เครื่องเรือน
ชมเรือนเพาะเห็ดชนิดต่างๆ
เห็ดหลินจือ
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน