ลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนคลองบางปู สมุทรปราการ ศึกษาดูงาน วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

น้องๆลูกเสือมาดูการเพาะเห็ด
เตรียมชมฐานต่างๆในโครงการลูกพระดาบส
ฐานประหยัดพลังงานน้ำมันไบโอดีเซล
ฐานการปลูกพืชไม่ใช้ดินผักไฮโดรโปนิกส์
ลูกเสือเนตรนารีเข้ากองเพื่อ
ให้ตอบคำถาม
คณะครู-อาจารย์โรงเรียนคลองบางปู