อบรมการทำปลานิลหยอง วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ฟังบรรยาย
บรรยายขั้นตอนการทำปลานิลหยอง
เตรียมส่วนประกอบต่างๆ
เตรียมวัตถุดิบตามขั้นตอน
เริ่มการทำปลานิลหยอง