อบรมเย็บถุงผ้าลดโลกร้อน วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๒