ดูงาน กศน.พระโขนง 25 มี.ค. 62

ดูงานการปลูกพืชไม่ใช้ดิน
ดุงานไม้ประดับพืชผักสวนครัว
ดูงานแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่
ดูงานการเพาะพันธ์ุปลานิล
บรรยายหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ถวายตัวเป็นศิษย์พ่อปู่สุรุจิดาบส

ใส่ความเห็น