อบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ ๑๗๙ วันที่ ๒๗- ๓๑ มี.ค. ๖๒

ถวายตัวเป็นศิษย์พ่อปู่สุรุจิดาบส
ฟังบรรยายการเพาะเห็ด
ฟังบรรยายโรคพืช
ปฏิบัติการทำก้อนเห็ด
ปฏิบัติการการนึ่งก้อนเห็ด
ปฏิบัติการการถ่ายเชื้อ

ศึกษาดูงานนอกพื้นที่
ศึกษาดูงานนอกพื้นที่
ฟังบรรยายการแปรรูปเห็ด
มื้อพอเพียง

ใส่ความเห็น