อบรมการทำน้ำนมข้าวโพดพร้อมดื่ม และน้ำสมุนไพร รุ่นที่ ๑๐ วันที่ ๒๓ เมษายน ๖๒

ถวายตัวเป็นศิษย์พ่อปู่สุรุจิดาบส
บรรยายทฤษฎี ซีซ่าสลัดรอบเช้า
ภาคปฎิบัติรอบบ่าย
ผู้เข้าอบรมสนุกกับการทำซีซ่าสลัด