อบรมการทำปุ๋ยสั่งตัด วันที่ ๓ พ.ค. ๖๒

บรรยายปุ๋ยสั่งตัด
บรรยายการทดสอบดิน