อบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกาแฟ รุ่นที่ ๑๖ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ลงทะบียน
บรรยายความรู้เบี้ยงต้นเกี่ยวกับการแฟ
การสอนขั้นตอนการชงกาแฟ แต่ละสายพันธุ์

ใส่ความเห็น