อบรมหลักสูตร การผลิตไบโอดีเซล รุ่นที่๑๒ วันที่๑๙มิถุนายน๒๕๖๒

บรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำไบโอดีเซล
สอนวิธีการผสมสารแต่ละชนิด
การลงปฎิบัติการทำไบโอดีเซล

ใส่ความเห็น