อบรมหลักสูตร การผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัยโดยชีววิธี วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ลงทะเบียน

บรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัยโดยชีววิธี
วิธีผสมใส่ไตรโคเดอร์มา สำหรับการใช้ควบคุมโรคพืช

ใส่ความเห็น