อบรมหลักสูตร การปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่๖๕ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ลงทะเบียน

บรรยายเบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกพืชไม่ใช้ดิน
บรรยายขั้นตอนการเพาะปลูก
ภาคปฎิบัติ การเพาะเมล็ด
ภาคปฎิบัติลงแปลง
กาย้ายกล้าลงรางปลูก

ใส่ความเห็น