อบรมหลักสูตร การทำคานาเป้/กุ้งพล่า/กุ้งอบซอส รุ่นที่ ๒๒ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ลงทะเบียน
บรรยายเนื้อหาและวิธีการทำคานาเป้/กุ้งพล่า/กุ้งอบซอส
ภาคปฎิบัติ

ใส่ความเห็น