อบรมหลักสูตร ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับกาแฟ รุ่นที่ ๙ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒

บรรยายความรู้เบี้องต้นและสายพันธุ์ของกาแฟ

ใส่ความเห็น