อบรมหลักสูตร การทำซีซ่าสลัดและแซนวิชไส้ต่างๆ รุ่นที่๑๑ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

บรรยายความรู้เกี่ยวกับการทำซีซ่าสลัดและแซนวิชไส้ต่างๆ

ใส่ความเห็น