อบรมหลักสูตร การเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ รุ่นที่ ๒๓ วันที่ ๒O กันยายน ๒๕๖๒


การเคาะไข่ออกจากแม่พันธุ์ปลานิล

ใส่ความเห็น