อบรมหลักสูตร การปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่ ๖๗ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

บรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกพืชไม่ใช้ดิน
บรรยายขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ ในการปลูกพืชไม่ใช้ดิน
ภาคปฎิบัติ

ใส่ความเห็น