อบรมหลักสูตร การขยายพันธุ์พืช รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

ลงทะเบียน
บรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชและวิธีการทำ
ภาคปฎิบัติ

ใส่ความเห็น