อบรมหลักสูตร การทำน้ำพริกและน้ำจิ้มต่างๆ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

บรรยายความรู้และวิธีการทำน้ำพริกและน้ำจิ้มต่างๆ
ภาคปฎิบัติ