แจ้งการย้ายหลักสูตรอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพ ย้ายจากวันที่ 11 ก.พ. 63 มาอบรมวันที่ 27 ก.พ. 63