ดูงาน คณะกรรมการพัฒนาไฟฟ้า วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓