อบรมหลักสูตร การปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่ ๖๙ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ลงเบียน
บรรยายความรู้เกี่ยวการปลูกพืชไม่ใช้ดิน
บรรยายขั้นตอนการปลูกพืชไม่ใช้ดิน
ภาคปฎิบัติ