ดูงาน คณะอาจาย์และนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓