อบรมหลักสูตร การทำซีซ่าสลัดและแซนวิสไส้ต่างๆ รุ่นที่ ๑๒ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓