อบรมหลักสูตร การทำปุ๋ยชีวภาพ รุ่นที่ ๑๒ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓