แจ้งเรื่องการเลื่อนการฝึกอบรม

ด่วนที่สุด
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักนายกรัฐมนตรีให้ สถานที่ต่าง ๆที่มีความเสี่ยงสูง เช่น มหาวิทยาลัย และ โรงเรียน หยุดดำเนินการตั้งแต่วันที่พุธ 18 มีนาคม 2563 เป็นเวลา 2 สัปดาห์เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่เชื้อ โครงการลูกพระดาบสขอแจ้งให้ผู้ที่สมัครเข้ารับการอบรมทุกท่านทราบว่าทางโครงการลูกพระดาบสจำเป็นต้องขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรต่าง ๆดังนี้

  1. อบรมเห็ดครบวงจร รุ่นที่ 184 วันที่ 18-22 มีนาคม 2563 เลื่อนเป็น
  2. อบรมควบคุมศัตรูพืชในการผลิตไฮโดรปลอดภัยโดยชีววิธี รุ่นที่3 20 มีนาคม 2563 เลื่อนเป็น วันที่ 17 เมษายน 2563
  3. การยขายพันธุ์พืช ปี 2563 รุ่นที่2 24 มีนาคม 2563 เลื่อนเป็น 16 เมษายน 2563
  4. อบรมช่างไม้ SME ปี2563 รุ่นที่1 21-21 มีนาคม 2563 เลื่อนเป็น 18 เมษายน – 6 มิถุนายน 2563
  5. อบรมไฮโดร SME ปี 2563 รุ่นที่1 23-29 มีนาคม 2563 เลื่อนเป็น 27 เมษายน-3 พฤษภาคม 2563