อบรมหลักสูตร การทำน้ำสลัดผักไฮโดรพอนิกส์และน้ำสลัดต่างๆ รุ่นที่ ๑๓ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓