คณะ International Training Course on Sufficiency Economy เยี่ยมชมโครงการฯ

วันศุกร์ ที่18 มีนาคม 2554

ศักการะพระสุรุจิดาบส
ถ่ายภาพหมู่ ณ อาศรมพระสุรุจิดาบส
ชมพืชสมุนไพรรอบๆอาศรม
การอนุบาลลูกปลานิลหมัน
การอนุบาลไข่ปลานิลก่อนให้ฮอร์โมนเพื่อทำให้เป็นหมัน
โรงเก็บขี้เลื่อยเพื่อทำก้อนเห็ด
การเตรียมก้อนเพื่อนึ่งฆ่าเชื้อในก้อนเห็ด
ร่วมชิมผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป
ชุดปลูกผักไฮโดรพอนิกส์ในกล่องโฟม
การปลูกสะระแหน่ด้วยระบบ DRFT
การปลูกสลัดด้วยระบบ NFT
โรงปรับอากาศ (EVAP) เพื่อการปลูกผักไฮโดรพอนิกส์
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
รับมอบกระเช้าผักที่ระลึกจาก นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์