Skip to content

คณะ International Training Course on Sufficiency Economy เยี่ยมชมโครงการฯ

19 มีนาคม 2011ประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่18 มีนาคม 2554

ศักการะพระสุรุจิดาบส

ถ่ายภาพหมู่ ณ อาศรมพระสุรุจิดาบส

ชมพืชสมุนไพรรอบๆอาศรม

การอนุบาลลูกปลานิลหมัน

การอนุบาลไข่ปลานิลก่อนให้ฮอร์โมนเพื่อทำให้เป็นหมัน

โรงเก็บขี้เลื่อยเพื่อทำก้อนเห็ด

การเตรียมก้อนเพื่อนึ่งฆ่าเชื้อในก้อนเห็ด

ร่วมชิมผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป

ชุดปลูกผักไฮโดรพอนิกส์ในกล่องโฟม

การปลูกสะระแหน่ด้วยระบบ DRFT

การปลูกสลัดด้วยระบบ NFT

โรงปรับอากาศ (EVAP) เพื่อการปลูกผักไฮโดรพอนิกส์

รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

รับมอบกระเช้าผักที่ระลึกจาก นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง