การอบรม “Maldivian Training in Development of Hydroponics Agriculture”

โครงการลูกพระดาบสฯ ได้ทำการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “Maldivian Training in Development of Hydroponics Agriculture” ให้กับคณะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรจากสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ระหว่างวันที่ 5 – 25 มิ.ย. 54

โครงการลูกพระดาบสฯ ต้อนรับคณะผู้อบรมจากสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

คณะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรจากสาธารณรัฐมัลดีฟส์ จำนวน 6 ท่าน ที่เข้าร่วมการอบรมฯ

 

คณะผู้เข้ารับการอบรมฯ ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช

 

ผู้เข้าอบรมฯ วางพานพุ่มดอกไม้ ที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

ผู้เข้าอบรมฯ ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

คณะผู้เข้าอบรมฯ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

เดินทางไปสวนจิตรลดา เพื่อเยี่ยมชมการปลูกพืชแบบไฮโดรพอนิกส์

 

ผู้เข้าอบรมฯ ให้ความสนใจการปลูกผักประเภทไม้เลื้อยด้วยระบบไฮโดรพอนิกส์

 

ผู้เข้าอบรมให้ความสนใจการปลูกผักไทยด้วยระบบ NFT

 

นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ อธิบายถึงการปลูกผักไฮโดรพอนิกส์ในประเทศไทย

 

ผู้เข้าอบรมฯ ให้ความสนใจเรื่องการปลูกผักสลัดต่างประเทศด้วยระบบ NFT

 

การปลูกผักไฮโดรพอนิกส์ด้วยระบบ DRFT ของสวนจิตรลดา

 

นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ อธิบายการปลูกผักไทยด้วยระบบ DRFT

 

ผู้เข้าอบรมฯ สนใจฟังการอธิบายการปลูกผักไฮโดรพอนิกส์ บนดาดฟ้าตึก สวนจิตรลดา

 

ผู้เข้าอบรมฯ รับฟังการบรรยายทางวิชาการเรื่อง Development of Hydroponics Agriculture

 

นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ วิทยากรผู้บรรยายหลักสูตรฝึกอบรมฯ

 

ผู้เข้าอบรมฯ ให้ความสนใจและตั้งใจฟังการบรรยายทางวิชาการ