กิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่โครงการลูกพระดาบสฯ

โครงการลูกพระดาบสฯ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สำนักพระราชวัง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่โครงการฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ส.2554 เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาน้ำกร่อย และรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยลดภาวะโลกร้อน ในวันศุกร์ ที่2 กันยายน พ.ส.2554 เวลา 09.30-12.00 น. โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง เจ้าหน้าที่มูลนิธิพระดาบส เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สื่อมวลชน ศิษย์พระดาบส นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 335 คน

นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบ สมุทรปราการ ร่วมปลูกต้นไม้

 

นักศึกษาม.ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ร่วมปลูกต้นไม้
 
 
รับประทานของว่างระหว่างรอผู่ร่วมงานและเตรียมความพร้อม

 

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการลูกพระดาบสฯ
 
 
ผู้ร่วมงานจากสำนักพระราชวังทยอยลงทะเบียนร่วมงาน

 

ดร.สิรินทร์ แก้วละเอียด (เลขานุการ กพร. สำนักพระราชวัง) กล่าวเปิดงาน

 

นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการเกษตรทรงคุณวุฒิ) กล่าวต้อนรับ

 

ผู้ร่วมงานรับฟังการแนะนำโครงการลูกพระดาบสฯ อย่างตั้งใจ

 

ผู้ร่วมงานรับกระเช้าที่ระลึกจากคุณเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์

 

ผู้ร่วมงานรับกระเช้าที่ระลึกจากคุณเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์

 

ผู้ร่วมงานรับกระเช้าที่ระลึกจากคุณเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์
 
 
ผู้ร่วมงานเดินทางเข้าสู่พื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้

 

ศิษย์พระดาบสหลักสูตรการเกษตรพอเพียงร่วมปลูกต้นไม้

 

เจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังร่วมปลูกต้นไม้

 

ผู้ร่วมงานช่วยกันคนละไม้คนละมือ

 

ถอดรองเท้ายอมเปื้อนกันเลยทีเดียว ^_^

 

มันจะขึ้นไหมหนอ!!

 

นักเรียนก็ยอมเปื้อนเพื่อช่วยโลกของเรา ^_^

 

ตั้งใจปลูกมากๆ คะ ^_^

 

เสร็จแล้วจะได้ไปทานข้าวกันจ๊ะ

 

ล้างไม้ล้างมือก่อนไปรับประทานอาหารกลางวัน

 

รถน้ำบริการล้างทำความสะอาดหลังการปลูกต้นไม้