การฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดดอกไม้ในแจกัน”

โครงการลูกพระดาบสฯ ได้จัดฝึกอบรมตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

หลักสูตร “การจัดดอกไม้ในแจกัน” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้กับเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ณ โครงการลูกพระดาบสฯ