โครงการลูกพระดาบส จัดฝึกอบรม Swaziland

การฝึกอบรมบุคคลากรของราชอาณาจักรสวาซิแลนด์
โดยทำการจัดอบรม 2 รุ่นคือ
รุ่นที่ 1 จำนวน 6 คน ระหว่างวันที่ 8-28 พ.ย. 2552
รุ่นที่ 2 จำนวน 5 คน ระหว่างวันที่ 7-23 ก.พ. 2553
และได้จัดส่งวัสดุอุปกรณ์การเพาะเห็ด พร้อมเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมเพิ่มเติม
พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล