ประวัติรูปปั้นพระสุรุจิดาบส

          พระสุรุจิดาบส (พระอดีตชาติของพระสารีบุตร พระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าซึ่งมีความ
เอคะทัตทะหรือเป็นเลิศในทางปัญญา) ปั้นโดยพระศิริพงษ์ ติสสาภรโณ วัดสุทธารามซอยเจริญนคร ๔๖แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ซึ่งปั้นจากผงจันทร์หอมขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของคนได้น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อโปรดเกล้าฯพระราชทานแก่ มูลนิธิพระดาบสไปประดิษฐานที่โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการตามพระราชดำริโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ-เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครรากุมารี ผู้แทนพระองค์เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา และพระราชทานต่อให้จังหวัดสมุทรปราการต่อมาในปี ๒๕๔๕ ได้นำมาประดิษฐาน ณ อาศรมพระดาบส ภายในโครงการลูกพระดาบสฯ โดยจะมีพิธีบูชาพระสุรุจิดาบสทุกวันที่๑๕ มิถุนายนของทุกปี  อันเป็นวันคล้ายวันพระราชทานโครงการฯ

ประวัติพระศิริพงศ์ ติสสาภรโณ

             เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๙ (ตามทะเบียนบ้าน) เป็นบุตรคนเดียวของนายแม้น(ขอด)ครุพันธ์ ชาวสวนบางบำหรุ และนางฉลวย (แจ่มจันทร์) ชาวอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี การศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนอำนวยวงศ์วิทยา อำเภอธนบุรี เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยนาฏศิลป เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๐ ในชั้นต้นปีที่ ๑ ออกจากวิทยาลัยนาฏศิลปขณะศึกษาอยู่ชั้นสูงปีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๙ วิทยฐานะชั้นกลางปีที่ ๓ ศิลปเอกดุริยางค์ไทย ศิลปะโทคีตศิลป์ไทย หลังลาออกจากวิทยาลัยนาฏศิลป ได้ฝึกฝนวิชาช่างศิลปไทย ด้านการประดิษฐ์หัวโขนจนสามารถสร้างผลงาน (หัวโขน)ได้ดีเยี่ยม ได้รับพระราชทานรางวัล ศาสตรเมธี สาขาช่างศิลปะไทยด้านการประดิษฐ์หัวโขน จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล เมื่อวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๔ อุปสมบทที่วัดสุทธาราม ตำบลบางลำพูล่าง อำเภอคลองสาน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๙ ฉายาติสฺสาภรโณ สอบได้นักธรรมตรีที่สำนักศึกษาวัดประยุรวงศาวาส นักธรรมโทที่สำนักศึกษาวัดอนงคาราม รับตราตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธาราม เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้อนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙

พระศิริพงษ์ ติสสาภรโณ ทูลเกล้าฯ ถวายพระสุรุจิดาบส(ภาพถ่าย)
แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ผู้แทนพระองค์
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
เพื่อโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่มูลนิธิพระดาบสไปประดิษฐาน
ณ โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการตามพระราชดำริ

ขอบคุณภาพและบทความดี ๆ จาก http://www.monnut.com