Skip to content

Maldivian Training in Development of Hydroponics Agriculture2

YouTube Preview Image

การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการปลูกพืชไม่ใช้ดินแก่ประเทศมัลดีฟส์ (Maldivian Training in Development of Hydroponics Agriculture) ระหว่างวันที่ 3 – 23 มิถุนายน 2555 ณ โครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการ