เกี่ยวกับโครงการ

พระราชดำริเกี่ยวกับโครงการลูกพระดาบส 

“ให้คงวิธีการศึกษานอกระบบตามแนวพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการพระดาบส เป็นแม่แบบตลอดไป ควรสำรวจที่ดินไว้เพื่อการเกษตร เพื่อดำเนินการควบคู่ไปกับโรงเรียนช่างเครื่องยนต์การเกษตร”

“ลูกพระดาบส ที่เข้ารับการศึกษาที่โครงการลูกพระดาบส จะต้องมีชั่วโมงเรียนบังคับเกี่ยวกับวิชาเกษตร นอกเหนือจากหลักสูตรเตรียมช่างเพื่อทดสอบความศรัทธา อดทน หลักสูตรศีลธรรม จรรยา และหลักสูตรวิชาชีพต้องการตามแนวพระราชดำริของโครงการลูกพระดาบส เพื่อให้ลูกพระดาบสสามารถเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรถวายเป็นอาหารแก่พระดาบสและเป็นอาหารเลี้ยงตนเอง”

ประวัติความเป็นมา

โครงการลูกพระดาบส เป็นโครงการพระราชดริซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๔๑ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๙ หมู่ ๑๔ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ บนที่ดินราชพัสดุและที่ดินพระราชทาน รวม ๔๖๗ ไร่ ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานในลักษณะพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริ เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สมุนไพร การใช้พลังงานทดแทน และอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของศิษย์พระดาบสหลักสูตรการเกษตรพอเพียง และช่างไม้เครื่องเรือนของโรงเรียนพระดาบส การศึกษา ค้นคว้าวิจัย และพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตลอดจนใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันของสำนักพระราชวัง มูลนิธิพระดาบส และจังหวัดสมุทรปราการ

ปรัชญา

สนองพระราชดำริ ให้โอกาสที่สอง สร้างคนดี มีวิชาชีพ กลับคืนสู่สังคม

วิสัยทัศน์

โครงการลูกพระดาบส จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร สมุนไพร การใช้พลังงานทดแทน และอื่นๆ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างดีเยี่ยม มีบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถสนองพระราชดำริ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

พันธกิจ

๑.จัดการเรียนการสอน ฝึกอบรมศิษย์พระดาบสหลักสูตรการเกษตรพอเพียง และช่างไม้เครื่องเรือนได้อย่างมีคุณภาพ

๒.ดำเนินกิจกรรมการเกษตรในลักษณะพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างรายได้สนับสนุนมูลนิธิพระดาบส

๓.ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางด้านเกษตร การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสมุนไพร การใช้พลังงานทดแทน และอื่นๆ

๔.ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สมุนไพร และการใช้พลังงานทดแทน

๕.เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ