อบรมหลักสูตร ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับกาแฟ รุ่นที่ ๙ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒

แสดงความคิดเห็น
อ่านเพิ่มเติม...

อบรมหลักสูตร การเย็บกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน รุ่นที่ ๑๗ วันที่ ๒๖-๓0 สิงหาคม ๒๕๖๒

แสดงความคิดเห็น
อ่านเพิ่มเติม...

ดูงาน อบต.คลองสาม จ.ปทุมธานี วันที่ 22 ส.ค. 62

แสดงความคิดเห็น
อ่านเพิ่มเติม...

ดูงานมหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 17 ส.ค. 62

แสดงความคิดเห็น
อ่านเพิ่มเติม...

ดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 15 ส.ค. 62

แสดงความคิดเห็น
อ่านเพิ่มเติม...