ดูงาน คณะครูสาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยสมุทรปราการ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม...

ดูงาน ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน จ.อุตรดิตถ์ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม...

ดูงาน อบต.บ้านช้าง จ.อยุธยา วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมหลักสูตร ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับกาแฟ รุ่นที่ ๙ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมหลักสูตร การเย็บกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน รุ่นที่ ๑๗ วันที่ ๒๖-๓0 สิงหาคม ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม...