Skip to content

ประมวลภาพประชุมประสานงานสัญจร ณ โครงการลูกพระดาบส

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 โครงการลูกพระดาบสและมูลนิธิพระดาบสร่วมกันจัดการประชุมประสานงานสัญจร ณ โครงการลูกพระดาบส ครั้งที่ 3/2556 พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ โดยมี พันเอกหญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี  จุลานนท์ เป็นประธาน บรรยากาศเป็นอย่างอย่างเรียบร้อย    

ขอเชิญร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป พระสุรุจิดาบส และพระสงฆ์ ณ โครงการลูกพระดาบส

ขอเชิญศิษย์พระดาบสหลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจรทุกรุ่นและหลักสูตรอื่น ๆ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป พระสุรุจิดาบส พระสงฆ์ และรดน้ำขอพระผู้ใหญ่จากมูลนิัธิพระดาบส ในวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐น. ณ อาศรมพระดาบส โครงการลูกพระดาบส

อบรมการทำแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย

เมื่อวันที่ 26  กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โครงการลุกพระดาบสมีการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากล้วย ไม่ว่าจะเป็น การทำกล้วยเบรกแตก กล้วยตาก ท๊อฟฟี่กล้วย และลาบกล้วย ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ศึกษาดูงาน ณ โครงการลูกพระดาบส

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวม 6  คน มาศึกษาดูงาน ณ โครงการลูกพระดาบส จังหวัดสมุรปราการ โดยได้ศึกษาดูงานการกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ อาทิเช่น เลี้ยงปลานิลในกระชัง การเพาะเห็ดแบบครบวงจร และการปลูกผักไฮโดรพอนิกส์

คณะศาลเยาวชนศึกษาดูงาน ณ โครงการลูกพระดาบส

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 คณะเจ้าหน้าที่จากศาลเยาชน รวม 20  คน มาศึกษาดูงาน ณ โครงการลูกพระดาบส จังหวัดสมุรปราการ โดยได้ศึกษาดูงานการกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ อาทิเช่น เลี้ยงปลานิลในกระชัง การเพาะเห็ดแบบครบวงจร และการปลูกผักไฮโดรพอนิกส์