Skip to content

ขอเชิญร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป พระสุรุจิดาบส และพระสงฆ์ ณ โครงการลูกพระดาบส

ขอเชิญศิษย์พระดาบสหลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจรทุกรุ่นและหลั…

อบรมการทำแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย

เมื่อวันที่ 26  กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โครงการลุกพระดาบสมีการอบ…

คณะศาลเยาวชนศึกษาดูงาน ณ โครงการลูกพระดาบส

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 คณะเจ้าหน้าที่จากศาลเ…

อบรมการทำคานาเป้กุ้ง กุ้งพล่า และ กุ้งอบซอส

เมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา โครงการลุกพระดาบสมีการอบรมการ…