Skip to content

งานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2555

มูลนิธิพระดาบสและโครงการลูกพระดาบสฯ ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ศิษย์พระดาบสบางปลา – เทเวศร์ และจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2555 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ด้านอาหารและรางวัลต่างๆ จากดาบสอาสาและผู้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง                

การจับปลาสลิด

โครงการลูกพระดาบสฯ ได้ให้เจ้าหน้าที่ประมงของโครงการฯ ทำการจับปลาสลิดที่ได้เลี้ยงและอายุครบกำหนด ซึ่งได้ผลผลิตมากกกว่าที่คาดการณ์ไว้

การฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดดอกไม้ในแจกัน”

โครงการลูกพระดาบสฯ ได้จัดฝึกอบรมตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน หลักสูตร “การจัดดอกไม้ในแจกัน” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้กับเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ณ โครงการลูกพระดาบสฯ

การฝึกอบรมหลักสูตร “การปลูกกล้วยไม้”

โครงการลูกพระดาบสฯ ได้จัดฝึกอบรมตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน หลักสูตร “การปลูกกล้วยไม้” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้กับเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554  ณ โครงการลูกพระดาบสฯ          

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่โครงการลูกพระดาบสฯ

โครงการลูกพระดาบสฯ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สำนักพระราชวัง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่โครงการฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ส.2554 เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาน้ำกร่อย และรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยลดภาวะโลกร้อน ในวันศุกร์ ที่2 กันยายน พ.ส.2554 เวลา 09.30-12.00 น. โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง เจ้าหน้าที่มูลนิธิพระดาบส เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สื่อมวลชน ศิษย์พระดาบส นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 335 คน                                                …