Skip to content

อบรมการเพาะเห็ดครบวงจร รุ่นที่ ๖๘

โครงการลูกพระดาบสฯ จัดอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ ๖๗ ระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ โครงการลูกพระดาบส  ซึ่งผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งเรื่องการการแปรรูปเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่า  นอกจากนี้ยังพาผู้อบรมไปดูงาน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเห็ดให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งบรรยากาศการอบรมตลอด 5 วันเป็นไปอย่างสนุกสนาน

อบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ ๖๗

โครงการลูกพระดาบสฯ จัดอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ ๖๗ ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ โครงการลูกพระดาบส  ซึ่งผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งเรื่องการการแปรรูปเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่า  นอกจากนี้ยังพาผู้อบรมไปดูงาน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเห็ดให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งบรรยากาศการอบรมตลอด 5 วันเป็นไปอย่างสนุกสนาน

โครงการดาบสสัญจร ครั้งที่ ๘๑ ณ จังหวัดชลบุรี

ในวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิพระดาบสเดินทางไปปฏิบัติงานในโครงการพระดาบสสัญจร ณ ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร การอบรมหลักสูตร “ปุ๋ยสั่งตัด” ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งให้บริการทางการแพทย์ ทั้งนี้โครงการลูกพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการได้มอบเครื่องสีข้าว และเตาเผาแกลบให้แก่ อบต.ทั้งสองจังหวัดเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ โครงการพระดาบสสัญจรเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งให้บริการความรู้ และทักษะการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม และเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะแก่นักเรียนที่เป็นศิษย์พระดาบสในการซ่อมบำรุง โดยจัดในลักษณะศูนย์บริการเคลื่อนที่ ให้ความรู้และให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดที่ทำการเกษตรทั่วประเทศแบบต่อเนื่อง

ศิษย์พระดาบสร่วมวางพวงมาลาในวันปิยมหาราชและร่วมลงนามถวายพระพรที่โรงพยาบาลศิริราช

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่ผ่านมา ตัวแทนครูและศิษย์พระดาบสพร้อมด้วยนักศึกษาจากราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ได้ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ โรงพยาบาลศิริราช และในวันที่ 23 ตุลาคมตัวแทนครูและศิษย์พระดาบส ได้ร่วมวางพวงมาลาสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยะมหาราชที่โรงเรียนนวมิทราชูทิศสวนกุหลาบสมุทรปราการด้วย

อบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 2/2556

โครงการลูกพระดาบสฯ จัดอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 2/2556 ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ โครงการลูกพระดาบส  ซึ่งผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งเรื่องการการแปรรูปเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่า  นอกจากนี้ยังพาผู้อบรมไปดูงาน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเห็ดให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งบรรยากาศการอบรมตลอด 5 วันเป็นไปอย่างสนุกสนาน