Skip to content

อบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 71 ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2556

ภาพบรรยากาศการอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 71 ระหว่างวั…

อบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 70 ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2556

ภาพบรรยากาศการอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 70 ระหว่างวั…

อบรมการทำน้ำข้าวกล้องงอกและชาข้่าวกล้อง

เมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมาโครงการลุกพระดาบสมีการอบรมการท…

นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าดูงานโครงการลูกพระดาบสฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7  มกราคม 2556 อาจารย์และนิสิตคณะเศรษฐศา…