Skip to content

อบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 8/2555

โครงการลูกพระดาบสฯ จัดอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร 5 วัน ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ โครงการลูกพระดาบส ซึ่งผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งเรื่องการการแปรรูปเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่า

อบรมการทำน้ำนมข้าวโพดพร้อมดื่ม และน้ำสมุนไพร

โครงการลูกพระดาบสฯ จัดอบรมการทำน้ำนมข้าวโพดพร้อมดื่ม และน้ำสมุนไพร แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ โครงการลูกพระดาบส

อบรมการทำคานาเป้กุ้ง กุ้งพล่า กุ้งผัดซอส

โครงการลูกพระดาบจัดอบรมสอนการทำคานาเป้กุ้ง กุ้งพล่า และกุ้งผัดซอส เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ โครงการลูกพระดาบส โดยเชิญวิทยากรจากห้องเครื่องสำนักพระราชวัง มาเป็นผู้บรรยายและสาธิต

การอบรมเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่7/2555

โครงการลูกพระดาบสจัดอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจรรุ่นที่ 7/2555 ระหว่างวันที่ 18-22 เมษายนที่ผ่านมา ณ โครงการลูกพระดาบส

เกษตรสหกรณ์ จ.สมุทรปราการ มาศึกษาดูงาน

เมื่อวัน อังคารที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา เกษตรสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการลูกพระดาบส