Skip to content

อบรมการทำคานาเป้กุ้ง กุ้งพล่า และ กุ้งอบซอส

เมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา โครงการลุกพระดาบสมีการอบรมการทำคานาเป้กุ้ง กุ้งพล่า และกุ้งอบซอส ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

เจ้าหน้าที่โครงการลูกพระดาบสเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ ฟาวเทนทรี รีสอร์ต จังหวัดนครราชศรีมา

เจ้าหน้าที่โครงการลูกพระดาบสร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปี ณ ฟาวเทนทรี รีสอร์ต จังหวัดนครราชศรีมา ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิพระดาบส เพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายในองค์กร เมื่อวันที่ 23 – 25 มกรมคม 2556 บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน  

อบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 71 ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2556

ภาพบรรยากาศการอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 71 ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน 

อบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 70 ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2556

ภาพบรรยากาศการอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 70 ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน 

อบรมการทำน้ำข้าวกล้องงอกและชาข้่าวกล้อง

เมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมาโครงการลุกพระดาบสมีการอบรมการทำน้ำข้าวกล้องงอกและชาข้าวกล้องงอกซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน