Skip to content

อบรมเพาะเห็ดครบวงจรรุ่น4/55

ภาพบรรยากาศการอบรมเพาะเห็ดครบวงจร ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2555 รุ่นที่ 4 ของปี 2555 มีการเรียนเพาะเห็ดทั้งภาคทฤษฏีและฝึกภาคปฏิบัติ มีการศึกษาดูงานตามฟาร์มเห็ดต่างๆ และได้รับใบประกาศนียบัตรกันอย่างทั่วหน้า

อบรมเพาะเห็ดครบวงจรรุ่นที่3/55

โครงการลูกพระดาบสได้จัดอบรมเพาะเห็ดแบบครบวงจรขึ้นเมื่อวันที่ 8-12 ก.พ. 2555 บรรยากาศในการอบรมเป็นไปอย่างอบอุ่นและสนุกสนาน ได้เรียนทั้งความรู้ การงาน และความดีไปด้วยกัน

โครงการดาบสสัญจรครั้งที่ ๖๘ ที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

โครงการดาบสสัญจรครั้งที่ ๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๓-๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนทางโครงการได้ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับประชาชนทั่วไปในเรื่องปุ๋ยสั่งตัด เตาเผาแกลบ น้ำสัมควันไม้และเครื่องสีข้าว

รับสมัครบุคคลเข้าเป็นศิษย์โรงเรียนพระดาบส ประจำปี ๒๕๕๕

มูลนิธิพระดาบส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นศิษย์ในโรงเรียนพระดาบส ในวิชาชีพ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างซ่อมบำรุง การเกษตรพอเพียง ช่างเชื่อม เคหบริบาลช่างไม้เครื่องเรือน และช่างเชื่อม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดหลักสูตร ดูรายละเอียดได้ที่ http://phradabos.or.th/

ประกาศ: รับสมัครงานหลายอัตรา

โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการตามพระราชดำริ รับสมัครงานหลายอัตรา สมัครงาน