Skip to content

อบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 17/2555

โครงการลูกพระดาบสฯ จัดอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 17 ร…

อบรมการแปรรูปสมุนไพร

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา โครงการลูกพระดาบสฯ ได้จัดฝึก…

โรงเรียนบดินทร์เดชามาศึกษาดูงานที่โครงการลูกพระดาบส

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 โรงเรียนบดินทร์เดชาจำนวน 45 ค…

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สำนักพระราชวัง ร่วมกับโครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่โครงการฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๕ พรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการลดภาวะโลกร้อน